Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 101

तिसरा : चार वाजेपर्यंत का हें प्रेत ताटकळत ठेवायचें ?

पहिला : मग सहा वाजतां मुंबईकडील गाडी येते, त्या वेळेपर्यंत तरी ठेवावें. कदाचित् ह्याची बायको मुंबईहून येईल. तार दिली आहे.

दुसरा : प्रेत ठेवण्यांत काय अर्थ आहे ?

पहिला : भावासाठीं ठेवतां, मग पत्नीसाठीं कां नको ? भावाच्या प्राणांपेक्षां ज्याला बोर्डाची निवडणूक महत्वाची वाटते, त्याच्यासाठीं तुम्ही वाट पाहतां. मग जिंचे सर्वस्व म्हणजे पति, ती कदाचित् येईल, तिच्यासाठींहि थोडा वेळ थांबा. स्त्रियांच्या भावना म्हणजे का कचरा ?

दुसरा : अहो, त्यांना आत्मा नसतो असें उपासनी बाबा म्हणतात ?

तिसरा : आत्मा नसलेल्या स्त्रीच्या पोटांतून बाहेर येणार्‍याला तरी आत्मा आहे का ? यांचीं तोंडें आहेत कीं तोबरे आहेत ?

दुसरा : महान् संतांबद्दल असें बोलूं नये.

पहिला : हे असले संत नसून जंत आहेत झालें !

दुसरा : तुमच्या गांधींबद्दल असें म्हटलें तर ?

पहिला : तुमची मनोदेवता असें म्हणावयास सांगेल तर म्हणा. आम्ही म्हणतो म्हणून तुम्हीं म्हणायचें अशांत काय अर्थ आहे ? खर्‍या  संताला सारे वंदनच करितील .

एकजण : जाऊं द्या वाद. ते पहा बोर्डवाले भाऊ आले.

दुसरा : करा तयारी. आंवळा दोर्‍या. नीट करकचून बांधा.

पहिला : तिकडे गेलास नी भाऊ मेला.

भाऊ : यश येईलसें वाटत नाहीं. काँग्रेसचा फार जोर आहे. जेथें तेथें ही काँग्रेस आडवी येते.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122