Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 27

वसंता : तो मनुष्य काय म्हणत आहे तिला ? थांबा, आपण ऐकूं.

एक मनुष्य :  अग, एवढी कशाला धांवपळ करतेस ? मास्तराकडे बघून हंस कीं दंड होईल माफ !

स्त्री : झडत नाहीं मेल्या तुझी जीभ !

तो : असत्य बोलेन तर झडेल. गिरणींतले प्रकार जगाला माहीत नसतात, परंतु आम्हांला माहीत असतात. तुला एकदम उगीच बरें नोकरी भेटली ? वशिल्याशिवाय नोकरी भेटत नाहीं. नीटनेटक्या तरण्याताठ्या मुलींना दुसरा तिसरा वशिला पहायची जरूर नसते.

ती : पायांतील वहाण मारीन बघ. पाजी माणूस.

तो : ती त्या मास्तरला मार. तुझा हात धरील तेव्हां त्याला मार. तेव्हां गुपचूप नको बसूं. तेव्हां हंसत नको बघूं. तेव्हां मुळुमुळु नको रडूं. त्या मिलमधील मास्तरांना वाहणाच मारल्या पाहिजेत. तुम्हीच मारूं शकाल. तुमच्या वहाणा ते सहन करतील. परंतु आम्ही मारूं तर आम्हीच मरूं. मला जाऊं दे पळत. तूं ये सावकाश! तुला भीति नाहीं.

वसंता : किती गलिच्छ हीं बोलणीं !

वेदपुरुष : अशीं बोलणीं सार्‍यांच्या हृदयांत असतात. कोणांचे हृदय या शब्दांना पारखें आहे ?

वसंता : मिलमध्यें का असे प्रकार असतात ?

वेदपुरुष : मिलमध्यें काय नसतें ?

वसंता : मजूर हें सहन कसें करितात ?

वेदपुरुष : सारें पोटासाठीं! सारें नोकरीसाठीं! दारिद्रय हे दुर्गुणांचें माहेरघर आहे. ऐदी, आळशी संपत्ति तीहि पापांची जननी आहे.

वसंता : काय हें जीवन ? पहांटे उठून भराभरा भराभरा धांवत यावयाचें. घरघर करणार्‍या यंत्रासमोर तासनतास उभें राहून घामाघूम व्हावयाचे. घाईनें भाकरी मध्येंच थोडी फार खायची. पुन्हा यंत्राशी मरेमरेतों ते काम. सायंकाळीं मेल्यासारखें घरीं जाऊन पडायचे! अरेरे! ना जीवनांत आनंद, ना विविधता, ना सुख, ना संगीत! वर्षानुवर्षं हे लोक हें सारें कसें सहन करीत असतील ?

वेदपुरुष : जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे.

वसंता : पुरे हे दृश्य. हृदय फाडणारें हें दृश्य आहे.

वेदपुरुष : तुझें हृदय फाटत आहे, परंतु कारखानदारांची आनंदाने फुगत आहेत, सुखाने ओसंडत आहेत.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122