Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 61

वसंता : शाळेंतील मास्तर कसे आहेत ?

म्हातारा : तेहि तसेच आहेत. झेंड्याबरोबर जाईल त्याला शाळेंतून हाकलीन, असें ते म्हणतात.

वेदपुरुष : जिकडून तिकडून दडपेगिरी आहे !

वसंता : ही पायमल्ली केव्हां थांबणार ?

वेदपुरुष : तुम्ही तरुण उठाल तेव्हां.

म्हातारा :फार जुलूम दादा. कोंडवाड्याचा जुलूम तर विचारूं नका. पाटलाला सूड उगवतां येतो. शेतकर्‍याजवळ विष खायला दिडकी नसते, आणि दोनदोन रुपये कोंडवाडे भरावे लागतात. कोंडवाड्यांत ना ढोरांना चारा ना पाणी !

वसंता : आतां तुमचें स्टेशन येईल. तुमची आम्हांला आठवण राहील.

म्हातारा : तुझीहि मुला मला आठवण राहील.

वसंता : तुम्ही खालीं उतरा; मी हातांत गाठोडें देतों. म्हातारा गेला. गाडी पुन्हा सुरू झाली.

वेदपुरुष : कशी आहे सोन्यामारुतींची स्थिती! सर्व बाजूंनी जसे वेढले गेले आहेत. कृष्णाच्या मूर्तीला कालियानें शेंकडों वेढे दिले आहेत.

वसंता : कृष्ण आपले आंग फुगवील! हा बाळकृष्ण बलवान होईल. कालियाचे वेढे तटातट तुटतील, कृष्ण मुक्त होईल.

वेदपुरुष : कृषि करणारा तो कृष्ण. हा गोपाळ कृष्ण लौकर मुक्त होवो. भारतवर्षात आनंद येवो. मुरलीचें संगीत येवो.

वकीलसाहेब : शेटजी! सोन्यामारुतीचा सत्याग्रह जोरांत आहे बरें का!

व्यापारी : ( एकदम उठून ) धर्मांचे रक्षण झालेंच पाहिजे.

वकीलसाहेब
: हे मुसलमान बाकी फार शेफारले. हिंदूंच्या डोक्यावर ते बसत आहेत.

वसंता : आणि हिंदु हिंदुंच्या डोक्यावर नाहीं का बसत ? हिंदु सावकार हिंदु कुळाला का सोडील ? हिंदु कारखानदार हिंदु मजुराला का अधिक मजुरी देईल ? हरिजाना कुत्र्याप्रमाणें नाहीं वागवीत ? आपणहि आपल्या भावांच्या डोक्यांवर बसत आहोंत. शेंकडों वर्षे बसत आलों आहोंत. त्यांना लाथा मारीत आलों आहोंत.

व्यापारी : तुम्ही गांधींपैकीं दिसतां ? तुम्हांला धर्म वगैरे कांहीं नाहीं.

वकील : या गांधीचाच प्रताप आम्हाला भोंवतो आहे. गांधी म्हणजे हिंदुधर्माचा सत्यनाश करणारा राक्षस आहे.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122