Android app on Google Play

 

पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !

पक्षि पिंजर्‍यातुनी उडाला, बसा हात चोळुनी ! ध्रु०

अफाट गगनीं दृष्टी फेका,

खुशाल मारा हजार हांका,

प्राणहि त्याच्या मागें झोका,

येइल का परतुनी ? १

डोळे फाडा, तोंडे वासा,

रडा पोटभर अथवा हासा,

बाजी आली, उलटा फासा

पडला हा कोठुनी ? २

अनंग कोणी कुमार आला,

हांक मुकी दे कंवराणीला,

जादूचा मग दोर लाविला

भरजरि खिडकींतुनी. ३

भक्कम तुमचा महाल सारा

दारावरही खडा पहारा,

जनानखान्या कुलुपें बारा,

गेल्या तुरि देउनी. ४

अतां वायुवर शस्त्रें हाणा,

खुशाल घ्या हो भाकाआणा,

उचला विडा, तयांना आणा

मर्द तरिच मी गणीं. ५

अगाध चक्रव्यूह सुरांचा,

झोपाळा त्यामधि रागांचा,

खेळ चालिला त्यावरि त्यांचा,

बघा जरा ढुंकुनी. ६

आकाशांतिल तारे उखडा,

तुरुंगांत वायूला जखडा,

कंवराणीला तेथे पकडा

कोणी वीराग्रणी ! ७

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?