Android app on Google Play

 

महा-प्रस्थान

दैत्यशी छातिवर ठेली तुजपुढें रात्र अंधारी;

चल जिवा, चालणें आलें; कां उगा बघशि माघारी ?

मुरडोनि कुणाला बघशी ? ये कोण तुझ्या सांगाती ?

चल, उचल बोचकें अपुलें जोडिलें तूंच जें हातीं.

कडु, गोड, तिखट, खारट जी जोडिली शिदोरी अंगें

घे उचल, तीच कामीं ये. दे कोण आपुली संगें ?

ये हांक किती निकडीची ! लागला तगादा पाठी,

राहुं दे शाल, पागोटीं, राहुं दे वाहणा, काठी.

या घरीं दिवे लखलखती, तुजपुढें परी अंधार;

परि सराय ही, न मिराशी; हें काय खरें घरदार ? १०

येथले हार डोळ्यांचे, बाहूंचे सुंदर शेले

गुंतविती तुजला मोहीं जरि जिवा आडवे ठेले

तरि काय तुला थांबविती ? कधिं कुणा रोकिलें यांहीं ?

मग कासाविश कां होशी ? चल मार्ग आपुला पाहीं.

येथल्या सतारी, वीणा येथल्या लकेरी ताना

स्वरपंजरिं कोंडूं बघती, परि तयां तुला धरवेना.

चल पुढें मुकाट्यानें तूं, आठवीं कुलस्वामीला,

डोळ्यांस अमंगल पाणी आणीं न अशा शुभ वेळां.

ऐक ती क्रूर आरोळी ! दरडावुनि येतीं हांका-

वाढवेळ आधिंच झाला, मग उशीर आणिक हा कां ? २०

जरि वाट तुला नच ठावी तीं ऐक पाउलें प्राणा,

रे धीर धरीं तूं पोटीं, संगिं ये जगाचा राणा.

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?