Android app on Google Play

 

किति महामूर्ख तूं शहाजहां !

किति महामूर्ख तूं शहाजहां !

गुपित पळपुटें पंजरिं धरण्या व्यूह काय रचिलास अहा ! ध्रु०

ह्रदयाचें रे कपाट उघडुनि

अमूर्त कांहींतरि तें काढुनि

पाण्यापरि पैसा रे ओतुनि

तूं मूर्त करिशि तो ताजचि हा. १

स्वप्न तुझें तें निरर्थ छाया !

साक्षिदार निर्मिलास राया,

भलत्याच करी तुझ्या चहाड्या

या अर्थज्ञांना सदैव हा. २

चोहिंकडे रेला किंकाळुनि

देशाचें रे ओझें वाहुनि

जिवंत राखिति गोर्‍या कंपनि,

उपयोगि त्यांस का महाल हा ? ३

इथे न चेते भटारखाना

गोमांसाचा द्याया खाना

चोरांच्या भरण्या पोटांना;

हाणि का हाडुकें गरिबां हा ? ४

मायदेविचें शव फाडोनी

इथे नस का गणितो कोणी ?

ज्ञानकर्णी का भरितो गोणी ?

रे दिवे दिवे अकलेस अहा ! ५

दरवळोत निरपेक्ष फुलें तीं,

निरभिलाष वाहोत झरे किति,

फुकट चंद्र उधळो निज कांती,

परि अर्थशास्त्रिं रे नियम न हा. ६

पायतळीं ताजाच्या बसुनी

टकमक पाहो काळ गुंगुनी,

आदमच्या या खटल्याकारणिं

दुनिया बघ बाजारच हा. ७

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?