Android app on Google Play

 

नववधू प्रिया, मी

नववधू प्रिया, मी बावरते;

लाजतें, पुढे सरतें, फिरते. ध्रु०

कळे मला तूं प्राण-सखा जरि,

कळे तूंच आधार सुखा जरि,

तुजवांचुनि संसार फुका जरि,

मन जवळ यावया गांगरतें. १

मला येथला लागला लळा,

सासरिं निघतां दाटतो गळा,

बागबगीचा, येथला मळा,

सोडितां कसें मन चरचरतें ! २

जीव मनींच्या मनीं तळमळे

वाटे बंधन करुनि मोकळें

पळत निघावें तुजजवळ पळें

परि काय करूं ? उरिं भरभरतें. ३

चित्र तुझे घेऊनि उरावरि

हारतुरे घालिते परोपरि,

छायेवरि संतोष खुळी करिं,

तूं बोलावितां परि थरथरतें. ४

अतां तूंच भयलाज हरी रे !

धीर देउनी ने नवरी रे

भरोत भरतिल नेत्र जरी रे !

कळ पळभर मात्र ! खरें घर तें ! ५

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?