Android app on Google Play

 

गाडी बदलली !

प्रवाहपतिता काष्ठांसम हो, कर्मधर्मयोगें

रेलेमधिं भेटले मुशाफर कुणी मनाजोगे.

झाले कुशल प्रश्न, परस्पर ओळख झाली ती,

एक दुजाची वर्दळ सोसुनि सोयहि ती बघती.

पीकपाणि कीं असहकारिता या गप्पा निघुनी,

मार्गाचे श्रम हलके करिती रंगुनि रंगवुनी.

डबे निघाले, काला झाला, फराळ मग झाले,

चंचि निघाली, विडे लागले, प्रेमानें खाल्ले.

घटिका भरली, संगमभूमी गाड्यांची आली,

एका जाणें गाडिंत दुसर्‍या, गर्दि एक झाली.

उठे भराभर, वळकुटि उचली, उतरे तातडिने;

हात हालवित सोबत्यां' पळे पुढे गडबडीनें;

रेल गांठली, वळकुटी ढकली, गर्दिंत तो घुसला,

जागा पटकवि, जीव हायसा होय, सुखें बसला.

घटिका भरली, शीटी झाली ढग फूत्कारीत

धापा टाकित धाडधाड ती रेल सुटे त्वरित.

अन्य दिशेनें क्षणार्धात ती दृष्टिआड झाली,

बघतां बघता मुशाफिरा त्या घेउनिया गेलीं,

गाडि बदललती यांत कशाचें भय, संकट, खेद ?

कां मग मरणा भ्यावें न कळे रटोनिया वेद.

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?