Android app on Google Play

 

मरणांत खरोखर जग जगतें !

मरणांत खरोखर जग जगतें;

अधि मरण, अमरपण ये मग तें. ध्रु०

अनंत मरणें अधीं मरावीं,

स्वातंत्र्याची आस धरावी,

मारिल मरणचि मरणा भावी,

मग चिरंजीवपण ये बघ तें. १

सर्वस्वाचें दान अधीं करिं,

सर्वस्वच ये स्वयें तुझ्या घरिं,

सर्वस्वाचा यज्ञ करीं तरि,

रे ! स्वयें सैल बंधन पडतें. २

स्वातंत्र्याचा एकचि ठावा

केवळ यज्ञचि मजला ठावा;

यज्ञ मार्ग ! हो यज्ञ विसावा !

का यज्ञाविण कांहीं मिळतें ? ३

सीता सति यज्ञीं दे निज बळि,

उजळुनि ये सोन्याची पुतळी,

बळी देउनी बळी हो बळी,

यज्ञेंच पुढे पाउल बढतें. ४

यज्ञिं अहर्निश रवि धगधगतो,

स्वसत्त्वदानें पाश छेदितो,

ज्योतिर्गण नव जन्मुनि जगतो,

रे स्वभाव हा ! उलटें भलतें. ५

प्रकृति-गती ही मनिं उमजुनिया

उठा वीर, कार्पण्य त्यजुनिया;

'जय हर ! गर्जा मातेस्तव या !

बडबडुनी कांहीं का मिळतें ? ६

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?