Android app on Google Play

 

चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !

चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !

लखलाभ होउ पंडितमन्या. ध्रु०

फाड पटाला, फोड घटाला,

अजुनि न ये त्यांचा कंटाळा;

जपलें प्राणाहुनि मी ज्याला,

उधळ हिरे मोत्यें सखया ! १

देति शिव्या पंडित मद्याला,

गटगट पिउं पेल्यावरि पेला,

दिली तिलांजलि सुज्ञपणाला,

हसतिल हसोत ते उभयां ! २

कडकड मोडिल गगनमांडवा

फाडुनि उधळिल दिशांस अथवा,

अशा वादळा सोड भैरवा,

बंद तटातट तोड सख्या. ३

काय जागणें ? कसलें निजणें ?

टाक फाडुनी सारीं स्वप्नें ?

चिंध्या चिंध्या करुनि उधळणें !

काळशिरीं चल नाचाया ! ४

तूं राजा मी राणी कांता,

भीड लाज मग कशास आतां ?

होउनि केवळ निसंग नाथा,

रंगिं रंग मिसळीं सदया. ५

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?