Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

म्हातारी आणि तिची मेंढी

एका म्हातारीची एक मेंढी होती. तिची लोकर जितकी जास्त निघेल तितकी काढावी या हेतूने ती अगदी साफ कापून काढण्याचा म्हातारी प्रयत्‍न करीत असे. तसे करताना एखादे वेळी मेंढीच्या अंगाला कात्री लागून तिला बरेच लागत असे. एके दिवशी तसा प्रकार झाला असता, ती मोठ्याने ओरडून म्हणाली, 'अग बाई, तू माझे असे हाल का करतेस ? माझ्या अंगातून रक्त काढल्याने लोकरीत काही भर पडेल का ? तुला जर माझी लोकर हवी असेल तर लोकर कापणार्‍या धनगराला बोलाव म्हणजे माझं रक्त न निघता तो ती कापून देईल अन् जर तुला माझं मांस हवं असेल तर खाटकाला बोलाव, म्हणजे माझे असे हाल न करता तो मला आपल्या सुरीच्या एका घावात ठार मारून टाकेल !'

तात्पर्य

- ज्याला एकाही कामाची पुरी माहिती नाही अशा माणसाकडून कोणतेही काम धडपणे होणे शक्य नाही, पण उलट त्याने काहीतरी नुकसान केले नाही म्हणजे मिळविली म्हणून समजावे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा