Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

करडू आणि लांडगा

एक करडू मेंढ्याच्या कळपातून चुकून मागे राहिले असता, एका लांडग्याने त्याचा पाठलाग केला, तेव्हा त्याला चुकविण्यासाठी ते एका देवळात जाऊन बसले. तेव्हा निरुपाय होऊन लांडगा कपटाने म्हणाला, 'अरे मूर्खा ! तुला आपल्या जीवाची काहीच कळजी वाटत नाही का ? आता या देवाचा पुजारी इथे आला नि तुला देवापुढे बळी देऊ लागला तर तू आपलं रक्षण कसं करशील ?' त्यावर करडू म्हणाले, 'बाबा रे, पुजार्‍याने जर मला देवापुढे बळी दिलं तरी तुझ्या भक्ष्यस्थानी पडण्यापेक्षा ते शतपट चांगलं, असं मी समजतो.'

तात्पर्य

- जो एकवेळ आपला नाश करण्याची संधी पहात होता व ती न सापडल्यामुळे जो नंतर आपल्या हिताची गोष्ट सांगू लागला, तो पक्का मतलबी आहे असे समजून शहाण्याने त्याच्यापासून दोन पावले दूर राहावे हे चांगले.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा