Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कुत्रा व बोकड

एका कुत्र्याने लांडगा आणि गिधाड यांना पंच नेमून, त्यांच्यापुढे बोकडावर कर्जाबद्दल फिर्याद केली. पंचांनी कुत्र्याचा साक्षीपुरावा न घेता व प्रतिवादी बोकडाच्या भाषणाकडे लक्ष न देता बोकड अपराधी आहे, असा निकाल दिला. मग कुत्र्याने बोकडाचा तात्काळ जीव घेतला व त्याचे मांस त्या तिघा लुच्चांनी वाटून खाल्ले.

तात्पर्य

- फिर्यादी आणि न्यायाधीश हे एक झाल्यावर प्रतिवादी किंवा आरोपी यांचा नाश होण्यास उशीर लागत नाही.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा