Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

म्हातारा आणि त्याचे मुलगे

एका म्हातार्‍यास पाच मुलगे होते, ते आपापसात नेहमी भांडत असत. त्यांनी भांडू नये म्हणून म्हातार्‍यानं त्यांना रागवून पाहिले, उपदेश करून पाहिला, परंतु काही उपयोग झाला नाही. शेवटी त्याने एक युक्ती योजली; काठ्यांची एक जुडी आणून त्याने आपल्या मुलांना बोलावले, आणि त्यांपैकी प्रत्येकास सांगितले की, 'तुझ्या अंगात जी शक्ती असेल ती सगळी खर्चून ही काठ्यांची जुडी मला मोडून दे.' हे ऐकून त्या पाचही मुलांनी मोठा जोर करून ती मोडण्याचा प्रयत्‍न केला, पण फार काठ्या एकत्र असल्यामुळे एकाही मुलाला ती मोडता आली नाही. नंतर म्हातार्‍याने जुडी सोडून तिच्यातील काठ्या निरनिराळ्या केल्या व त्यातील एकेक काठी प्रत्येक मुलाच्या हाती देऊन ती त्याला मोडायला सांगितली. मुलांनी त्या काठ्या एका क्षणात मोडून टाकल्या. इतके झाल्यावर म्हातारा त्यांना म्हणाला, 'अरे, हे एकीचं सामर्थ्य पाहिलंत ना ? त्या जुडितल्या काठ्याप्रमाणे एकत्र राहून एकमेकाच्या विचाराने तुम्ही वागाल तर तुम्हाला त्रास द्यायला मोठा बलवान शत्रूही धजावणार नाही, या मोडक्या काठ्यांप्रमाणे तुम्ही जर एकमेकांचा आश्रय सोडून निरनिराळे व्हाल, तर एखादा क्षुल्लक माणूसही अल्पप्रयासाने तुमचा नाश करू शकेल !'

तात्पर्य

- फाटाफूट व मतभेद यांच्यामुळे मोठमोठी राज्येही नाश पावली आहेत, हे लक्षात घेऊन निदान एका कुटुंबातल्या माणसांनी तरी विभक्त होण्याच्या भरीस पडू नये हे चांगले.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा