Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

माणूस आणि मुंगूस

एका माणसाने एक मुंगूस पकडले आणि तो त्याचा जीव घेऊ लागला. तेव्हा ते मुंगूस दीनपणे त्याला म्हणाले, 'बाबा रे, मला मारू नकोस, मी आजपर्यंत सारखा तुझ्या उपयोगीच पडत आलो आहे. मी तुझ्या घरात असल्यामुळे उंदीर आणि साप यांचा उपद्रव तुला होत नाही.' त्यावर माणूस म्हणाला, 'उंदीर आणि साप यांचा तू नाश करतोस, हे खरं, पण ते तू माझ्यासाठी करीत नाहीस. स्वतःच्या सुखासाठी करतोस. शिवाय तुझ्यामुळे उंदराचा उपद्रव जरी कमी झाला आहे; तरी तुझ्याकडून मला उपद्रव होतो आहेच. अशा वेळी तुझ्या उपकाराच्या गोष्टी मी काय म्हणून ऐकून घेईन ?' इतके बोलून त्याने त्याला मारून टाकले.

तात्पर्य

- आपण जे कृत्य स्वार्थासाठी केले त्यामुळे जरी दुसर्‍याचा थोडासा फायदा झाला, तरी तो आपण त्यावर उपकार केला असे होत नाही.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा