Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सिंह आणि हरिण

एका हरणाच्या पाठीमागे पारध्याचे कुत्रे लागले. तेव्हा ते भयाने पळत सुटले व शेवटी एका गुहेत शिरले. तेथे एक सिंह होता. त्याने लगेच त्याच्यावर झडप घातली व त्याचा जीव घेतला. प्राण सोडतेवेळी हरीण म्हणाले, 'देवा रे देवा, किती मी दुर्दैवी. पारधी आणि त्याचे दुष्ट कुत्रे यांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी मी या गुहेत शिरलो, तोच अत्यंत क्रूर अशा सिंहाच्या हाती सापडलो !

 

तात्पर्य

- विधिलिखित हे कधीही टाळता येत नाही.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा