Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सिंह आणि रानडुक्कर

उन्हाळ्यात एके दिवशी इतके कडक ऊन पडले होते, की त्यामुळे सगळे प्राणी तहानेने अगदी व्याकुळ होऊन गेले. अशा वेळी एक सिंह आणि एक रानडुक्कर एका लहानश्या डबक्याजवळ एकदम पाणी पिण्यास आले, तेव्हा अगोदर पाणी पिण्याचा मान कोणाचा याबद्दल त्याचे भांडण सुरू झाले व दोघांमध्ये मोठे युद्ध झाले. काही वेळाने दोघेही थकून विसावा घेण्यासाठी थांबले असता त्या दोघांपैकी जो कोणी लढाईत पडेल त्याच्या प्रेतावर धाड घालावी म्हणून आकाशात घिरट्या घालत असलेली काही गिधाडे त्यांच्या दृष्टीस पडली. त्यांना पाहताच डुक्कर सिंहाला म्हणाले, 'अरे, आपण आपापसात लढून एकमेकांना मारावं अन् या नीच गिधाडांनी आपल्या मांसावर ताव मारावा, त्यापेक्षा हे भांडण आपसात मिटवून टाकावं हेच चांगलं नाही का !' सिंहालाही ती गोष्ट योग्य वाटली व त्याने ती मान्य केली.

तात्पर्य

- 'दोघांचे भांडण आणि तिसर्‍याचा लाभ' ही म्हण लक्षात ठेवून जे वेळेवर भांडणे मिटवतात, ते बर्‍याच वेळा संकटात पडत नाहीत.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा