Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मुलगा आणि नाकतोडा

एक मुलगा एका शेतात टोळ धरत असता, गवतावर बसलेला नाकतोडा या नावाचा टोळ त्याच्या हाती सापडला. इतर टोळांप्रमाणे हा टोळही दुष्टच असेल अशा समजुतीने तो मुलगा त्याचा जीव घेऊ लागला. तेव्हा नाकतोडा दीनवाणे तोंड करून त्याला म्हणाला, 'अरे, मी आजपर्यंत कोणालाही कोणत्याही प्रकारचं दुःख दिलं नाही की कोणाचं नुकसान करण्याची शक्तीही माझ्या अंगी नाही. गवतावर बसून गायन करावं, इतकंच काय ते मला ठाऊक. असं असताना माझा गरीबाचा जीव घेऊन तुला काय मिळेल बरं ?' हे ऐकून मुलाला त्याची दया आली व त्याने त्याला सोडून दिले.

तात्पर्य

- निरपराधी प्राण्याचा आपल्या हातून छळ होऊ नये याबद्दल काळजी घेणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा