Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

साळू आणि लांडगा

साळूच्या अंगावरचे बारीक काटे जर नाहीसे होतील तर तिच्या मांसावर ताव मारू , असे एका लांडग्याला वाटले. मग तो साळूजवळ जाऊन म्हणाला, 'शांततेच्या वेळी असं लढाई चालू असल्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होऊन राहणं बरोबर नाही. म्हणून मी तुला सांगतो की, तू हे आपल्या अंगावरचे काटे काढून टाक, तशी वेळ आलीच तर तुला ते पुन्हा धारण करता येतील.' त्यावर साळू म्हणाली, 'अरे, हल्ली सर्वत्र शांतता आहे, असं जरी तुला वाटलं तरी मला तसं वाटत नाही. जोपर्यंत तुझ्यासारखे लांडगे, माझ्या आसपास फिरताहेत, तोपर्यंत लढाई चालूच आहे असं समजून मी अशीच सज्ज होऊन राहणार.'

तात्पर्य

- शत्रूच्या भुलथापा ऐकून आपल्या हातातील शस्त्रे टाकून देणे, म्हणजे आपला जीव धोक्यात घालणे होय.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा