Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

उंदीर आणि बोका


एक उंदीर आपल्या बिळात फार आजारी पडला असता, एक बोका त्याच्या समाचारास आला. बिळाच्या तोंडाशी बसून तो मोठ्या कळवळ्याने उंदरास म्हणाले, 'बाबा रे, आता तुझी प्रकृती कशी काय आहे ! आता तरी तुला थोडं बरं वाटतं का ? तुला औषधपाणी जे काय लागेल, ते मला सांग मी सगळं आणून देईन. काही संकोच करू नकोस. शेजारी जर शेजार्‍याच्या उपयोगी पडणार नाही, तर दुसरं कोण पडेल ? पण तू थोडा वेळ बाहेर ये पाहू. तुला पाहिल्याशिवाय तुझी प्रकृती कशी काय आहे, हे वैद्याला खुलासेवाररीतीने मला सांगता येणार नाही.' उंदराने आतूनच उत्तर दिले, 'मित्रा, आपल्या शेजारधर्मास जागून माझ्याविषयी तू जी आपुलकी दाखवलीस, त्याबद्दल मी तुझा फार आभारी आहे. आता माझं एक काम कर, तू एकदाचा येथून लवकर निघून जा. आणि पुनः इकडे मुळीच येऊ नकोस. म्हणजे मला लवकर बरं वाटेल !'
तात्पर्य - जेव्हा आपले शत्रू आपल्याविषयी एकाएकी फार आस्था दाखवू लागतात तेव्हा त्यात काही तरी स्वार्थ साधण्याचा त्यांचा हेतू आहे हे समजून असावे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा