Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ससा आणि कासव

एकदा एक ससा कासवाला मोठ्या गर्वाने म्हणाला, अरे, माझ्याबरोबरीने धावणारा प्राणी कोण आहे ? कासव तयार म्हणाले, 'मित्रा, तुला जर तुझ्या चपलतेबद्दल गर्व असेल तर चल मीच तुझ्याशी धावण्याची पैज लावतो, आपण दोघंही एकदम निघून त्या समोरच्या डोंगरापर्यंत जाऊ. जर तिथे तू माझ्या अगोदर जाऊन पोहचलास तर मी तुला बक्षिस देईन, पण मी तुझ्या पूर्वी गेलो तर तू मला बक्षिस द्यायचं.' सशाने ही गोष्ट कबूल केली. मग दोघेही एकदम तेथून निघाले. परंतु थोड्याच वेळात सशाने कासवाला फारच मागे टाकले. नंतर त्याने विचार केला, आपल्याला बरेच श्रम झाले आहेत, तेव्हा समोरच्या झाडाखाली आता थोडा वेळ झोपावे हे बरे. झोपेतून उठेपर्यंत कासव जर थोडे पुढे गेले तर एका धावेत त्याला आपण मागे टाकू शकू. असा विचार करून तो त्या झाडाच्या थंड सावलीत झोपला. इकडे कासव हळूहळू चालतच होते. ते मध्ये न थांबता पैजेच्या ठिकाणी पोहचले व आपल्या चपलतेच्या घमेंडीत ससा त्या झाडाखालीच झोपून राहिला.

तात्पर्य

- एखाद्याची बुद्धी तीक्ष्ण असून तो जर आळशी असेल तर त्याच्याकडून फारसे काम होणार नाही. पण एखादा मंदबुद्धीचा जर सतत उद्योग करीत राहिल तर तो बरेच काम करूं शकेल.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा