Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कोल्हा आणि काटेझाड

एका कोल्ह्याच्या मागे एक कुत्रा लागला म्हणून कोल्हा जोरात पळत सुटला. पळता पळता एका कुंपणावर उडी मारीत असता त्याने एका काट्यांच्या झाडाचा आधार घेतला. त्यामुळे त्याच्या हातापायास काटे अडकून तो तेथेच अडकून पडला.

त्यावेळी तो त्या काटेझाडाला रागारागाने म्हणाला, 'अरे, मी संकटात होतो म्हणून तुझ्या आश्रयाला आलो तर तू क्रूरपणे वागतोस हे काही योग्य नाही.' त्यावर काटेझाडाने उत्तर दिलं, 'अरे, तू मला खुशाल झोंबाव आणि मी ते अगदी मुकाटपणे सहन करावं असं तुला का वाटतं ? वास्तविक पाहता, दुसर्‍याला झोंबण्याचा हक्क आमच्यासारख्या काटेझाडांना आहे, इतरांना नाही म्हणून यानंतर तू हे लक्षात ठेव की, कधीही काटेझाडांच्या वाटेस जाऊ नको.'

तात्पर्य

- जे दुष्ट असतात ते विनाकारण दुसर्‍याला त्रास देऊ लागतात, परंतु एखादे वेळी त्याला सवाई भेटतो व त्याची खोड मोडतो.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा