Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

खेचर

एक खेचर कुरणात फार दिवस चरून चांगले धष्टपुष्ट झाले व स्वच्छंदीपणे नाचू लागले. स्वतःच्या स्थितीसंबंधाने त्याला थोडा गर्व होऊन तो आपल्याशीच म्हणाला, 'कसाही झालो तरी मी घोडीचा बच्चा आणि ती घोडी म्हणजे एखादी हरदासी घोडे नसून चांगली शर्यत जिंकणारी काठेवाडी घोडी होती आणि मी तिचा बच्चा असल्यामुळे अर्थातच मीही पाणीदार निघालो. प्रसंग पडल्यास वाटेल तेवढी मजल मी सहज मारू शकेन यात बिलकुल संशय नाही.' पुढे एके दिवशी त्याचा मालक त्याच्या पाठीवर बसून काही जरुरीच्या कामासाठी एका गावी जाण्यास निघाला व खेचराने लवकर चालावे म्हणून त्याला चाबकाने फटकारे लगावू लागला. चालता चालता ते खेचर फार दमले तेव्हा त्याला आठवण झाली की, 'आपली आई जरी घोडी होती तरी आपला बाप कधीही घोडा नव्हता, गाढवच होता !'

तात्पर्य

- आपल्या अंगचे नुसते सद्‌गुण पाहून किंमत ठरविणे वेडेपणाचे होय, गुणाबरोबर दोषाचाही विचार केला पाहिजे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा