Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कुत्रा आणि कोंबडी

एका कोंबडी विकणार्‍या माणसाने एका कुंपणात काही कोंबड्या बाळगल्या होत्या. त्यातील एक तरी कोंबडी मारून खावी म्हणून एक कुत्रा बरेच दिवस टपून होता. परंतु त्या कोंबड्या कुंपणाबाहेर कधीच येत नसत, त्यामुळे त्याचा काही उपाय चालेना. मग त्याने एक युक्ती केली. कुंपणाच्या फटीत तोंड घालून तो त्यांना म्हणाला, 'अरे, उंदीर आणि घुशी तुमची अंडी खातात म्हणून तुम्ही नेहमी काळजीत असता, त्यापेक्षा मला जर तुम्ही आपल्या कुंपणात राहू द्याल तर त्या दुष्ट प्राण्यांपासून तुमच्या अंड्यांचं मी रक्षण करीन.' कोंबड्यांना ते खरे वाटले आणि त्यांनी कुत्र्याला आत येऊ दिले. एकदा आत प्रवेश मिळताच कुत्र्याने कोंबड्या मारून खाण्याचा सपाटा चालविला, तेव्हा कोंबड्याचे डोळे उघडले. त्या एकमेकींना म्हणू लागल्या. ' हे आपल्याच मूर्खपणाचं फळ ! दुसर्‍याला नावं ठेवण्यात काय उपयोग ?'

तात्पर्य

- अविचाराने आपले सर्वस्व जे शत्रूच्या स्वाधीन करून बसतात त्यांना त्याचा लवकरच पश्चात्ताप करण्याची वेळ येते.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा