Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कोंबडी आणि साळुंकी

एक कोंबडी उकिरडा उकरीत असता, काही सापांची अंडी तिला दिसली. मग त्यांची दया आल्याने ती उबवावी म्हणून ती त्यांच्यावर बसली. ते पाहून एक साळुंकी तिच्याजवळ आली व रागाने म्हणाली, 'अग बाई, तुला काय म्हणावं ? तू ह्या दुष्ट प्राण्याची कीव करते आहेस, पण मी तुला खात्रीने सांगते की, ही सापाची पिल्लं अंड्याबाहेर निघाली म्हणजे पहिल्याने तुझाच जीव घेतील.'

तात्पर्य

- पात्रतेचा विचार केल्याशिवाय उपकार करू नये.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा