Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

काळा माणूस

पूर्वी काही देशात गुलामांचा व्यापार चालत असे, त्या वेळी एकदा एका गोर्‍या माणसाने एक काळा गुलाम विकत घेतला. त्याचा काळेपणा पाहून त्याला वाटले की, त्याच्या घाणेरडेपणामुळे त्यांच्या अंगावर मळ साचून तो काळा दिसतो आहे. त्याला चांगली अंघोळ घातली व मळ धुवून काढला तर तो आपल्याप्रमाणेच गोरा दिसू लागेल. म्हणून त्याने नोकराकडून साबण, शिकेकाई इ. लावून व दगडाने त्याचे अंग घासून त्याच्या डोक्यावर सारखी धार धरली. असे दिवसातून चारपाच वेळा केले. याचा परिणाम असा झाला की, तो माणूस गोरा तर झाला नाहीच, पण उलट थंडीने हातपाय गारठून आजारी पडला व प्राणास मुकला.

तात्पर्य

- नैसर्गिक व्यंग काढून टाकण्याचे काम माणसाच्या सामर्थ्याबाहेरचे आहे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा