Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लांडगा आणि सिंह

एका लांडग्याने मेंढवाड्यातून एक कोकरू चोरले आणि ते घेऊन तो आपल्या गुहेकडे चालला होता. वाटेत त्याला एक सिंह भेटला. त्याने ते कोकरू त्याच्याकडून हिसकावून घेतले. तेव्हा सिंहापासून दूर जाऊन लांडगा त्याला म्हणाला, 'अरे, माझं कोकरू तू माझ्याकडून केवळ अन्यायानं घेतलंस.' सिंह त्यावर उत्तरला, 'अगदी खरंच, हे कोकरू तुझंच, यात काहीच संशय नाही, ते एखाद्या मित्रानं किंवा नातेवाईकानंच तर तुला दिलं असेल नाही का?'

तात्पर्य

- आपण अन्यायाने उपटलेली एखादी वस्तू आपल्याकडून जबरदस्तीने कोणी घेऊ लागला असता, आपण जर त्याला नीतीच्या गोष्टी सांग लागलो तर तो त्या ऐकून घेणार नाही, इतकेच नव्हे, तर उलट आपला उपहास करील.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा