Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

वानर व अग्नी

देवाने अग्नी जेव्हा प्रथम निर्माण केला तेव्हा त्याचे तेज व सौंदर्य पाहून एक वानर इतके भुलून गेले की, गुडघे टेकून त्याला मिठी मारायला तयार झाले. त्या वेळी तेथे असलेला देवदूत त्याला म्हणाला, 'अरे तुला आपल्या दाढीची काळजी आहे ना ? असेल तर अग्नीपासून दूर रहा. जवळ जाशील तर हा अग्नी तुला जाळून टाकील. ते ऐकून वानर म्हणाले, 'असं आहे, तर हा मोहक पण भयंकर पदार्थ देवाने का बरं निर्माण केला ?' यावर देवदूत म्हणाला, 'अरे वानरा, याच्याशिवाय माणूस जिवंत राहू शकणार नाही, या वस्तूचा दुरुपयोग केला तर माणूस संकटात पडेल, पण हिचा प्रकाश नि उष्णता यांचा चांगला उपयोग केल्यास हीच वस्तू माणसास सुखकारक होईल.

तात्पर्य

- पाणी, वीज किंवा अग्नी या वस्तू अशा आहेत की, त्यांचा जसा सदूपयोग केला असता त्या वस्तू माणसाच्या हिताला कारण होतील पण दुरुपयोग केला असता त्याच वस्तू माणसाचा नाशही करू शकतील.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा