Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

म्हातारा कुत्रा

एका कुत्र्याने आपल्या तरुणपणी फार जनावरांची शिकार करून आपल्या मालकाचा लोभ संपादन केला होता. त्यावेळी त्याचा मालक त्याला कुरवाळीत असे व चांगले पदार्थ खाऊ घालीत असे. पुढे त्या कुत्र्याला म्हातारपण आले, तेव्हा पूर्वीसारखे शिकारीचे काम त्याच्याकडून होईनासे झाले. अशा अवस्थेत एके दिवशी इतर सगळ्या कुत्र्यांच्या पुढे जाऊन त्याने एका सशाची तंगडी पकडली, परंतु म्हातारपणामुळे त्याच्या तोंडात दात नव्हते, त्यामुळे ससा धरावा तितक्या बळकटपणे धरता आला नाही व तो ओढाताण करून सुटून गेला. ते पाहून त्या मालकास फार राग आला. हातातील काठीने तो त्याला मारू लागला. तेव्हा तो कुत्रा त्याला म्हणाला, 'अरे कृतघ्न माणसा ! क्षणभर थांब आणि तुझी चाकरी मी किती वर्षे इमाने इतबारे केली आहे, याचा विचार कर. ससा धरण्याच्या कामी मी माझ्याकडून काहीही आळस केला नाही. पण माझे दात पडले त्याला माझा काय इलाज ? म्हातारपणामुळे माझ्याकडून काम होत नाही, यामुळे तुला राग येतो, पण जर तू माझ्या पूर्वीच्या चाकरीकडे लक्ष देशील, तर तुझा माझ्यावरचा राग बराच कमी होईल.'

तात्पर्य

- ज्याने तारुण्यात आपली चाकरी इमानाने केली त्या नोकराला त्याच्या म्हातारपणात क्रूरपणे वागविणे हे कृतघ्नतेचे लक्षण आहे.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा