Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

साप आणि माणूस

एका माणसाचे एक मूल अंगणात खेळत असता त्याला साप चावला व त्याच्या विषाने ते मूल लगेच मरण पावले. तेव्हा त्या माणसाला फार राग आला व तो कुर्‍हाड घेऊन त्या सापामागे लागला. साप बिळात जात असता त्याने त्याच्यावर कुर्‍हाडीचा घाव घातला, त्यामुळे सापाचे थोडेसे शेपूट मात्र तुटले. तेव्हा काहीतरी लोभ दाखवून सापाला बाहेर काढावे आणि त्याच्यावर पुरता सूड उगवावा या हेतूने, दुधाची वाटी बिळाच्या तोंडाजवळ ठेवून तो माणूस त्याला हाका मारून म्हणाला, 'मित्रा, झालं ते झालं. आता तू बाहेर ये आणि हे दूध घे. यानंतर आपण एकमेकांचे मित्र होऊ.' यावर साप आतूनच म्हणाला, 'बाबा रे, मित्रत्वाची खटपट आता विनाकारण करू नकोस, कारण तिचा काही उपयोग नाही. जोपर्यंत तुझ्या मेलेल्या मुलाची आठवण तुला आणि माझ्या तुटलेल्या शेपटाची आठवण मला राहील, तोपर्यंत तुझी माझी मैत्री बिलकुल शक्य नाही.'

तात्पर्य

- ज्यांनी एकमेकांवर पूर्वी कधीतरी अपकार केले आहेत, त्या लोकांची मैत्री होणे शक्य नाही.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा