Get it on Google Play
Download on the App Store

सु भा न

रुक्मिणी म्हणे कंसांतका यादवनायका लिहिली पत्रिका, पाहा वाचून्‌ । भावानें दिलें शिशुपाळा, धांव घननीळा, नेईं मज हरून्‌ ॥धृ.॥

माझा बंधु रुक्मया खळ परम चांडाळ, त्यानें शिशुपाळ वर योजिला । भीमकाचें राहिलें बळ जाला निर्बळ, पुत्र मातला । हें नये माझ्या विचारा, भुवनसुंदरा, करावी त्वरा, उशिर लावीला । रात्रीचा दिवस करून यावें धावून आमुच्या नगराला । तुं म्हणशील मोठी धीट, मानिशील वीट, तरी ही गोष्ट न ये कामाला । तुजवांचुन हे नृपवर पित्याबरोबर मानित्यें त्याला । ये ऐशा समयामधीं कृपानिधी भक्तवछ्‌छला । साधी लग्नाची हे घडी घालिसी उडी दीनदयाळा । तरीच कार्य साधेल, हेत पुरेल, घालीन माळ हो । आमुचा नवस देविसी आज पुजावें हो । गांवाबाहरे अंबिका, तेथें तुम्ही यावें हो । सकळा दृष्टीवर नमी जिवेंभावें हो । गांवाबाहेर अंबिका, तेथें तुम्ही यावें हो । सकळा दृष्टीवरी नमी जिवेंभावें हो । खरें सांगत्यें, सत्य मानित्यें चित्तापासून । याला साक्ष सूर्य प्रत्यक्ष लक्ष लावित्यें जिवापासून ॥१॥

कमलोद्भवें पत्र वाचिलें, ध्यान लागलें चंचळ अनिवार । केधवां लाभेल भ्रांत फिटेल, करी विचार । चटपट जिवा कर्मेना, सुदेव ब्राह्मणा बोले सत्वर । कैसें आतां करावें ? सत्य सांगावें नेम उत्तर । चैद्यादि मागध वीर आले नृपवर मिळोनी थोर थोर रथी झुंझार । येकला येउं कीं सांग कसा तो संगें घेऊं दलभार ? । सुदेव म्हणे श्रीहरी, चला लौकरी, उशिर लावीला । लौकिकीं भाव दाविसी, विचार पुससी अज्ञानाला । तूं जगदात्मा श्रीपती, चैद्य ते किती वधिसी येकला । आतां केशवा माधवा, चला लौकर । मागुन येईल अवघा तुमचा दळभार । मार्ग लक्षीत असेल रुक्मिणी नार । असें ऐकुनी मनमोहन रथीं जाऊन । आरूढला द्विज घेऊन जगजीवन निघे तेथून ॥२॥

कौंडण्यपुर भीमकानें शृंगारुनी स्वस्थ बैसला । वराडी मुळ धाडिलें, लग्न काढिलें अस्तमानाला । चहूं देशींचे ब्राह्मण आले धाऊन नृपनंदन विनवी त्याला । सत्वर लावा हळदी, बोलवा आधीं भीमक-बाळीला । मग बारासोळाजणी मिळोनी कामिनी म्हणती, बाई चला । भीमकीचें मनीं घननीळ, करी तळमळ, करवत जिवाला । लावण्य कनकलतिका आणुनी कौतुक स्नेहें न्हाणिली । वेदघोष करिती ब्राह्मण वाद्यें आणुन हळदी लाविली । वाजती नौबती चौघडे घाय लागली । वराडी आले दम-घोश जरासंधादी । पुजुनी सेंवती ? जानवसा नगरामधीं । आला वनमाळी साधुनियां ऐसी संधी । सुदेव ब्राह्मण पुढें जाऊन बोले हांसून । रुक्मिणी पद्मलोचनी चक्रपाणिला आलों घेऊन ॥३॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी