Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ८३ वी

सख्या, चला बागांत बागांत खेळुं गुलाला ।
तुम्ही रामभक्त, मी स्मरते रामाला ॥धृ०॥
आला राव शिमगा, अहो राव शिमगा, आज होळी ।
करूनीया रंग खेळू खेळीमेळी ।
उठा बसा मेण्यांत मेण्यांत वनमाळी ।
आवड मला मोठी पहाण्याची अशा वेळीं ।
लाल करा पोशाग पोशाग वनमाळी ।
वृज गोकुळची मी गवळण चंद्रावळी ।
बरोबर येते, अहो राव येते, पुढें चाला ॥१॥
आलो लाल बागांत बागांत ऐका जी ।
मांडूं सारीपट, जवळ बसते खुषमौजी ।
जुगूं नका फाशाला फाशाला मोकळा जी ।
हारजीत खेळूं एक डाव चौरसबाजी ।
मात करा मजवरती मजवरती आहे राजी ।
कळे तशा मौजा करा इष्कबाजी ।
मात माझी झाल्यावर पुढें बोला ॥२॥
भर मुठी गुलालाच्या गुलालाच्या फेकीत जी ।
अबिरा बुका लावू, हळू फासा टाकिते जी ।
मागिन जुक अठरांचे अठराचे मागते जी ।
नयन कटयारी राजहंसा रोखितो जी ।
नजर नकों गेंदावर गेंदावर झाकिते जी ।
विडा घेउन लोळा, रंग हिरवा रोहोकिते जी ।
प्रीत ठिवा मजवरती मजवरती, धरिन शेला ॥३॥
मजा झाली डावाजी सारीपाट ।
पुरे करा खेळ, आटपा हो नटबाट ।
नवे नवे दागिने, नवा थाट ।
नवी द्यावीं वस्त्रें, खुप धरली तुमची वाट ।
भरून मारा पिचकारा पिचकारा सुख वाट ।
नक धरूं कवळून, वर लागुन गेली चाट ।
गाठ पडे, ठरवा ठरवा पंचमीला ।
सगनभाऊ गाती संभाळुन सुरताला ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी