Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी २४ वी

नको नको नको नको सख्या शंभरदां छळूं ।
संग अता सोसेना, शरिर जणुं दुखतें जैसें गळूं ॥धृ०॥
साजुक नाजुक नवा हवाशिर वय बांधा नेटका ।
मुख माझे चुंबितां नका हो लाउं हलकडीला धका ।
बळें बळें बांधिता बळानें बळें माझि मोट कां ? ।
कठिणकर्म हें वर्म किती सांगू ? विषयपाठका ।
निजनिजतां आग जाहली, घेउं द्या पाण्याचा घुटका ।
विशेष हाल होतात, करा लौकर येथुन सुटका ।
हात लाउन तोंडास पुरे पुरे असें म्हणते हळुहळु ॥१॥
गौर पान केळिचें, तलम तारुण्य निघालें नवें ।
शीतळ नितळ पातळ देह, निर्मळ रूप माझें आनवें ।
केवळ निवळ रायवळ आणिक बनछोडसारखी नव्हे ।
सुरतशास्त्र हें, घाय सोशितां जिव जाइल हो जिवें ।
वसनकुंचुकीरहित पाहतां अंग माझें नागवें ।
मग थरथर कांपते, तशिच निजते मायालाघवें ।
खुडुं आले हात पाय, प्रहरभर केवढा वेळा तरमळूं ? ॥२॥
लाखरूप ये, येकरतीं खराबी मालाची करूं नये ।
मजपेक्षां तुम्ही दुप्पट, लापटपणीं येवढा वेळ ठरूं नये ।
मी बायको आहे ठिसूळ, जागोजागीं आडवुन धरूं नये ।
उंच मोलाची शाल तिला चुरचुरून पांघरूं नये ।
सोडुनि सोपे मार्ग, अमार्गी काटयामधिं शिरूं नये ।
जी कामाला आली, तिला सर्वकाळ विसरूं नये ।
उशि सरली डोइची, वाकडीतिकडी नका आवळूं ॥३॥
गात्रें गेली विटुन, सकल संधी जाल्या मोकळ्या ।
तुम्ही अपल्या छंदांत, खालत्या मी देतें आकळ्या ।
पुष्पें सुकलीं, सारि दडपली शेज, उबेल्या कळ्या ।
कुसमडले हार गजरे, विखुरल्या भवताल्या पाकळ्या ।
मुदुजागा टेकतां स्तनांवर दाबुन कोपरखळ्या ।
केलें लळित, शेवटीं निवाल्या प्रेमाच्या उकळ्या ।
होनाजी बाळा म्हणे, उभयतां ज्ञानदीप पाजळूं ।
तूं आमची खेळणी, नको गडे क्रियमाणाला टळूं ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी