Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ७ वी

आवड हीच कीं तुझ्या बसावें सारा वेळ जवळी ।
चित्तापुन चाहतेस जिवलगे, तूं कमळण पिवळी ॥धृ०॥
रूपदर्शन संतुष्टवदन पाहतां रंभा पिवळी ।
चिरंजीव अक्षई तुझि गडे भर नौती टिकली ।
गोड बोल रसभरित, निबिड जैशीं द्राक्षें पिकलीं ।
स्त्रीमोहपाश कठीण, गुंतलो मायेच्या चिखलीं ।
तुजवरती मन तृप्त, फेरि चौर्‍यांशीची चुकली ।
मेजवान जीवप्राण, तुला गडे भरज्वानी विकली ।
चपळ अंग पाहतां जशी सर्पिण सदा वळवळी ॥१॥
काहींच बरें वाटेना, वाटते केव्हां उठून गाठूं ।
तिळशर्करा तशी उभयतां नित्य अपण भेटूं ।
अजवर जें जें केलें तें नको पाण्यामध्यें लोटूं ।
जवळ घेतल्यावर तदनंतर कंठ नको काटूं ।
चंद्रकांति लखलखित तुझें मुख प्रीतीनें चाटूं ।
तुजकरितां आतीतवेष घेऊन अवघी सृष्टी पकटूं ।
बिलगुन मिठी मारुं दे, वाजते थंडीची हिवळी ॥२॥
गुणमंडित वेल्हाळ बाळमुद्रा दिसते साधी ।
सुखसंपत्ती भोगितां जशी कल्पतरूची खांदी ।
दिव्य शरिर जल तेजल, केवळ मखमाली गादी ।
तुज पोटासी धरुन येकांतीं मग्न घ्यावी समाधी ।
उंच मलमल परल्याबरोबर नव्हे शेला खादी ।
कूलशिल शुद्ध, इमान जागवी लालन अशि एकादी ।
घरिं यावें कधिं सांग, दृष्टी पडशिल कोण्या वेळीं ? ॥३॥
सोडुन अष्टाधिकार कृतसंकल्प तुझेवर्ता ।
पहा पहा रमतों, फिरत फकिर जाहलों प्रीतीकरितां ।
बंगाला, सिंहलद्वीप, काशी नवखंड हेरतां ।
हे प्रतिबिंब दिसेना, श्रवणीं ही अनुचित वार्ता ।
ताबेदार प्रीतीचे, सबळ आश्रय चालिव पुरता ।
निराश तुजविण, काळ व्यर्थ जातो झुरतां झुरतां ।
क्षिरसागरिंचें गर्भरत्न ही परकांता कवळी ।
होनाजी बाळा म्हणे, ठेवी ह्रदयांतरकमळीं ।

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी