Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी १२७ वी

नीरद नील तनु, रूप मनोहर, सगुण मूर्ति साजिरी । विरहत वृजीं परम गोजिरी ॥धृ०॥

शामळ कोमळ कांती अतसी कुसुमोपम चांगली । शिशुरूपें नंदांगणीं रांगली । ज्याला स्तवितां दशशत वदनें शेषाचीं भागलीं । मूर्ती ते गौळ्याघरिं वागली । रडुनी मागतो दहिं दूध लोणी । म्हणे मज भुक लागली । धरुनी वृत्ती बहुत रागेली । धन्य धन्य ते व्रजजन ज्यांची दैवदशा जागली । जे बहु जन्मार्जित मागिली । बाळक्रीडा नाना परि दावी । अपार कीर्ती किती वदावी । दामोदर घे बांधुनी दावीं । लीळा नाटकी हरी । निजजनभवद्विरद संहरी । काळी घोंगडी खांदी शोभे, करीं वेताची छडी । गाई चारित कालिंदी थडी । सिदोरीचें पाठीवरि शिंकें, दधीवोदन आवडी । लवणशाखा नाना परवडी । पेंदा सुदामा वडदवाकुडा वेष्टित गोप गडी । बोली बोलत बहु बोहड  । आर्श मुलें गौळ्यांची ठकवुनी गाई पाठी धांवडी । सिदोर्‍या अवघ्यांच्या सावडी । गाळीप्रदानें गांडु भांडु । मुलें ताडीती म्हणती लबाडु हुतुतु हमामा चेंडूदांडू । खेळत नाना परि । व्रजवनिताला पदरीं धरी ॥२॥

दधी पय नवनीतघृत गौळ्यांघरी खातो करुनी चोरी । त्याला सांगत आपली थोरी । मी ब्रह्माचा बाप कमळा ते आमुची अंतुरी । आपण निजतों शेषावरी । शंखासुर म्यां वधिला पृष्ठीं धरिला मंदरगिरी । धरणी धरिली दाढेवरी । हिरण्यकश्यप दैत्य मारिला होउनि नरकेसरी । वामन तो मी बळीचें द्वारीं । तीन सप्तकें पृथ्वीदान । दिधली वधिला दशानन । तो मी नंदाचा नंदन । भक्तांचा कैवारि । जाणे आहे मथुरापुरी ॥३॥

ह्रद्नत जाणोनियां राधेचें प्रौढपणातें धरी । तियेचे पूर्ण मनोरथ करी । अतिवृद्धा वक्रा कुब्जा ते केली अब्जेपरी । वयासा गुण लावण्यें वरी । उग्रसेना मथुरे स्थापितो कंसाचा अरी । चहूंसांला (?) न कळें थोरी । पांडव पाळक जाला बाळक नंद यशोदे घरीं । उंबरा चढतां टेंका धरी । विश्वाचा जो आत्माराम । पतीत पावन ज्याचें नाम । गोपाळांचें पुरवी काम । नामें जगदोद्धारी । जो गजगणिकेला उद्धरी ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी