Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ९६ वी

चैत्रपालवी झाडागणिक फुटते हिरवी पिवळी ।
नार नव्या नवतीची नवळी ॥धृ०॥
छाती मुखवटे भुजा बाहुटे, कर कर्दळीचा कंद ।
आखार कंबर बारीक अरुंद ।
भुवया कमाना, डोळे हिंगुळे, गाल गुलगुलीत बुंद ।
दोन्ही कुच कुसंब्याचे गेंद ।
पेंडी तनमणी खिचडी (?) करोनी लोलक हा बिलंद ।
नाकीं नथ चमके गोविंद ।
नार भरपणांत, नाहीं यौवनांत, आले दिवस जवळी ॥१॥
खांद्याहून पदर रुळतो भुईवर, उघडे दोन्ही आंगठे ।
चोळीवर चमके काठ गोठे ।
राव्यावाणी नेत्र गरगरा मारी संगीन सपाटे ।
दरदरा घाम अंगांतुन लोटे ।
स्वार पायदळ हुजरे बारगीर अंबीर मोठे मोठे ।
वेडे झाले पाहून गेंदगोठे ।
तान्हेल्यास पाणी, भुकेल्या जेऊं घाल, आम्हां भोजन पाणी ॥२॥
शके १७३९ ईश्वरी नाम संवत्सर ।
न्हाणु मोत्यानें पठी पसर (?) ।
शहर चिनापट्टणका सुरूंग पैठणका पेठेचे कवीश्वर ।
चुणगे शब्द सुगंधी केशर ।
काय जेऊं घालू ? कसे जेवितां आंबेमोहोराचे खासर ।
अस्सलची कधींच येइना सर ।
बोललीस रसाळ, कर मन उसाळ, बाध प्रीतीच्या पवळी ॥३॥
गेलें मन मिळून शर्करा आळुन दुधामधिं मिसळलें ।
मजवर लई लई मन पाघळलें ।
चमचमाट बिजलीचा थाट, ढगांतुन कोसळलें ।
कसे दयाळा दिवसा दिवटी पाजळले ? ।
छातीवर डुलत बोलत चालत मेहुणपुर्‍यांत वळले ।
सजणाच्या नाहीं वचनाला टळले ।
या हो घरांत, गेले मंदिरांत, सर सर सखा कवळी ।
सगनभाऊ म्हणे, विठठल राउळीं ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी