Get it on Google Play
Download on the App Store

लावणी ८९ वी

लाडे लाडे बोल लाडके लाड माझा चालवाल काय ? ।
घडी पैठणीची मोडता वेळे मजला बोलवाल काय ? ॥धृ०॥
मित्र सुजणा मनमोहना मन पवना वारू ।
संगीन जोडे एकाहून एक चढी धनी माझें तारू ।
भंडार भरपूर काळकंठकंदुर जगन्यांत पसरूं ।
कृपा तुम्हावर एकनाथाची त्रिकाळ कारभारू ।
बादशाही अकबर करु गेले अकबरीत मोहोरू ।
तुम्ही अगाध, तुम्ही सागर माझे ठिवला पडीभारू ।
मच हे (?) ताजवा वजनी बरोबर आजपुन तोलवाल काय ? ॥१॥
पैठणकर गंगातीरकर तुम्ही वचनी परिनिष्ठ ।
सिद्धसाधक शोधा, नाहीं यास्तव वचनीं एकनिष्ठ ।
काळ्याचे पांढरे पावला शहरांत बोभाट ।
ब्रीद आपलें सांभाळा, करणी करितां अचाट ।
गोरे भुरके निटस नेटके गाल, कवळे ओठ ।
झटझट जातां लटपट येतां मुके मटामट ।
माझ्या पिठांत मीठ निर्मळा गोडींत कालवाल काय ? ॥२॥
मित्र सुजाना, ये मनरंजना, नाहीं इष्काला जात ।
मायारूपी भगवान इष्कबाजी करून ते जात ।
मन हें चांडाळ, मन हें ओढाळ, मन जगीं म्हणत सुजात ।
मन मारिते, मन तारिते, जीव हा करितां अपराध? ।
शिक्षा रिन तुम्हांला आणून कबजांत ।
इंग्रेजी सवाल फेकले मजलीस पोहोचवला काय ? ॥३॥
इष्कांत गोड कांहीं पुसते तुम्हांला खुणगांठ आंतरची ।
त्यांतील वर्म आणि नाहीं वस्तू सारसाची ।
मागें पहा, पुढें पहा, खालीं पहा, वर पहा, वाट या जायाची ।
पिंड प्रचीती शाधुन पहावी आण एकनाथाची ।
मागील जी गाठडी घेतली परत करा आमुची ।
यावर सजना दम काय तुमचा, घडी मोडाल पैठणीची ।
जल्मा येउनी नामस्मरणें विठठल जागवाल काय ? ।
सगनभाऊच्या कवित्वा रावबाजीला ऐकवाल काय ? ॥४॥

लावणी

संकलित
Chapters
लावणी १ ली लावणी २ री लावणी ३ री लावणी ४ थी लावणी ५ वी लावणी ६ वी लावणी ७ वी लावणी ८ वी लावणी ९ वी लावणी १० वी लावणी ११ वी लावणी १२ वी लावणी १३ वी लावणी १४ वी लावणी १५ वी लावणी १६ वी लावणी १७ वी लावणी १८ वी लावणी १९ वी लावणी २० वी लावणी २१ वी लावणी २२ वी लावणी २३ वी लावणी २४ वी लावणी २५ वी लावणी २६ वी लावणी २७ वी लावणी २८ वी लावणी २९ वी लावणी ३० वी लावणी ३१ वी लावणी ३२ वी लावणी ३३ वी लावणी ३४ वी लावणी ३५ वी लावणी ३६ वी लावणी ३७ वी लावणी ३८ वी लावणी ३९ वी लावणी ४० वी लावणी ४१ वी लावणी ४२ वी लावणी ४३ वी लावणी ४४ वी लावणी ४५ वी लावणी ४६ वी लावणी ४७ वी लावणी ४८ वी लावणी ४९ वी लावणी ५० वी लावणी ५१ वी लावणी ५२ वी लावणी ५३ वी लावणी ५४ वी लावणी ५५ वी लावणी ५६ वी लावणी ५७ वी लावणी ५८ वी लावणी ५९ वी लावणी ६० वी लावणी ६१ वी लावणी ६२ वी लावणी ६३ वी लावणी ६४ वी लावणी ६५ वी लावणी ६६ वी लावणी ६७ वी लावणी ६८ वी लावणी ६९ वी लावणी ७० वी लावणी ७१ वी लावणी ७२ वी लावणी ७३ वी लावणी ७४ वी लावणी ७५ वी लावणी ७६ वी लावणी ७७ वी लावणी ७८ वी लावणी ७९ वी लावणी ८० वी लावणी ८१ वी लावणी ८२ वी लावणी ८३ वी लावणी ८४ वी लावणी ८५ वी लावणी ८६ वी लावणी ८७ वी लावणी ८८ वी लावणी ८९ वी लावणी ९० वी लावणी ९१ वी लावणी ९२ वी लावणी ९३ वी लावणी ९४ वी लावणी ९५ वी लावणी ९६ वी लावणी ९७ वी लावणी ९८ वी लावणी ९९ वी लावणी १०० वी लावणी १०१ वी लावणी १०२ वी लावणी १०३ वी लावणी १०४ वी लावणी १०५ वी लावणी १०६ वी लावणी १०७ वी लावणी १०८ वी लावणी १०९ वी लावणी ११० वी लावणी १११ वी लावणी ११२ वी लावणी ११३ वी लावणी ११४ वी लावणी ११६ वी लावणी ११७ वी लावणी ११८ वी लावणी ११९ वी लावणी १२० वी लावणी १२१ वी लावणी १२२ वी लावणी १२३ वी लावणी १२४ वी लावणी १२५ वी लावणी १२६ वी लावणी १२७ वी लावणी १२८ वी आत्माराम लावणी १३० वी लावणी १३१ वी लावणी १३२ वी लावणी १३३ वी लावणी १३४ वी लावणी १३५ वी लावणी १३६ वी लावणी १३७ वी लावणी १३८ वी लावणी १३९ वी लावणी १४० वी लावणी १४१ वी सु भा न लावणी १४३ वी लावणी १४४ वी लावणी १४५ वी लावणी १४६ वी लावणी १४७ वी लावणी १४८ वी लावणी १४९ वी लावणी १५० वी लावणी १५१ वी लावणी १५२ वी लावणी १५३ वी लावणी १५४ वी लावणी १५५ वी लावणी १५६ वी लावणी १५७ वी लावणी १५८ वी लावणी १५९ वी लावणी १६० वी लावणी १६१ वी लावणी १६२ वी लावणी १६३ वी लावणी १६४ वी लावणी १६५ वी लावणी १६६ वी लावणी १६७ वी लावणी १६८ वी लावणी १६९ वी लावणी १७० वी लावणी १७१ वी लावणी १७२ वी लावणी १७३ वी लावणी १७४ वी लावणी १९३ वी लावणी १९४ वी लावणी १९५ वी लावणी १९६ वी लावणी १९७ वी लावणी १९८ वी लावणी १९९ वी