Android app on Google Play

 

अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...

 

नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक्षणापंढरीनाथ ॥ ज्ञानदेवासीआठवीत ॥ सद्‍गदितहोवोनी ॥१॥

उद्धवासीम्हणेपांडुरंग ॥ यासज्जनाचानव्हावावियोग ॥ ह्रदयहोतसेदोनभाग ॥ सखेअंतरंगतुम्हीमाझे ॥२॥

मजयाहूनगोडनवाटे ॥ समूळजीवांचेदुःख आटे ॥ ऐसाजिवलगनभेटे ॥ संतोषवाटेमानसी ॥३॥

धन्यधन्यचवघेजण ॥ मुक्ताबाईब्रह्मपूर्ण ॥ याणीतारिलेसकळ अज्ञान ॥ दुःखदारुणनासले ॥४॥

यांचेनिपडिपाडे ॥ ज्ञानासारिखेरत्‍नजोडे ॥ उपमेसीदिसेथोकडे ॥ हेतवनघडेकेल्पांती ॥५॥

माझ्याअंतरीचेगुज ॥ उद्धवासांगीतलेतुज ॥ कीनामदेवजाणतासहज ॥ आणिकमजनावडते ॥६॥

घडीघडीरुक्मिणीपासी ॥ बैसूनसांगेह्रषीकेशी ॥ मातारुक्मिणी निजमानसी ॥ जिवलगासीआठवीतसे ॥७॥

निवृत्तीतुम्हानाहीभिन्नता ॥ त्याचाआत्मातुम्हीअनंता ॥ शिवविष्णुऐक्यता ॥ असेस्वभावतामुळीचे ॥८॥

ज्ञानदेवतुमचाचिअंश ॥ केवळब्रह्मस्वयंप्रकाश ॥ स्वात्मसुखानिजरहिवास ॥ स्वानंद असेउद्बोध ॥९॥

गोडीसवेजैसागुळ ॥ सौवर्णरत्‍नजडिततेजाळ ॥ जैसेपुष्पासवेपरिमळ ॥ कैचेवेगळेस्वामिया ॥१०॥

सोपानदेवतरीपोटींचा ॥ तोप्राणसखाअसेतुमचा ॥ तेथेशब्दभिन्नपणाचा ॥ कोठवरीवाचामिरवेल ॥११॥

सकळसंतमहंतमिळोनी ॥ माथाठेविलाहरीचरणी ॥ जगन्माताबोलेरुक्मिणी ॥ तुम्हापासूनीदूरनाहीत ॥१२॥

नामदेवांनीधरिलेचरण ॥ साष्टांगघालोनीलोटांगण ॥ तूस्वामीसर्वांचेजीवन ॥ मीरंकदीनकैबोलू ॥१३॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...