Android app on Google Play

 

अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...

 

ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपापलेठाईस्थिर ॥ राहूनिकरितीजयजयकार ॥ पुष्पवृष्टीज्ञानदेवावरी ॥१॥

धन्यधन्यविष्णुभक्ता ॥ ज्ञानदेवातूसमर्था ॥ म्हणोनीपडतीपुष्पचळथा ॥ पांडुरंगावरी ॥२॥

अनंततीर्थाचेमेळ ॥ उदकेशिंपितीब्रह्मगोळ ॥ लोहगिरिसुवर्णाचळ ॥ त्यावरीअलंकापुरीम्हणती ॥३॥

धन्यधन्यहेजन ॥ तेथेजोकरीलकीर्तन ॥ तयाजोडेवैकुंठस्थान ॥ चतुर्भुजहोऊनजाईल ॥४॥

देवम्हणतीइंद्रासी ॥ तूपूर्वीयेथेचिहोतासी ॥ आणिब्रह्मारुद्रतापसी ॥ पूर्वापारहेपुरीअसे ॥५॥

कृतत्रेताद्वापारादि ॥ येथेसकळांचीसमाधी ॥ धन्यज्ञानदेवगोविंदी ॥ रतोनियेथेबैसले ॥६॥

इंद्रम्हणेविष्णुभक्तथोर ॥ प्रत्यक्षदेहीहरिहर ॥ निवृत्तीसोपानज्ञानेश्वर ॥ हेहीअवतारहरीचे ॥७॥

ऐसेसांगितलेसमस्ता ॥ मगउदितजाहलेउभयता ॥ शक्रजाहलानिघता ॥ ब्रह्मादिकरूनी ॥८॥

शेषहीपाताळीगेला ॥ पुंडरिकगोपाळराहिला ॥ अलंकापुरीस्थिरावला ॥ सकळभक्तासहित ॥९॥

सवेसंतांचामेळ ॥ ऐसाराहिलागोपाळ ॥ नामाम्हणेचक्रचाळ ॥ पुढेकैसेवर्तले ॥१०॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...