Android app on Google Play

 

अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...

 

ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनांदतीदैवाचे ॥ जेकासागरभाग्याचे ॥ ज्ञानउदयोप्रकाशिते ॥१॥

मगषोडशउपचारी ॥ पूजाज्ञानदेवआदरी ॥ दिव्यवाद्यमंगळतुरी ॥ वोवाळितपंचआरतिया ॥२॥

ज्ञानसोपाननिवृत्ती ॥ मुक्ताईप्रत्यक्षज्योती ॥ वोवाळितीविष्णुमूर्ती ॥ चतुर्भुजपै ॥३॥

पीतांबरधारीश्याममूर्ती ॥ शंखचक्राचीआकृती ॥ उद्धवअक्रूरढाळिती ॥ चामरेवरी ॥४॥

प्रत्यक्षलक्ष्मीआपण ॥ दिव्यस्वरूपप्रसन्नवदन ॥ माजीमिरवेदिव्यसिंहासन ॥ त्यावरीआरूढले ॥५॥

पुढेगरुडजोडल्याकरी ॥ उभयपक्षांच्याफडत्कारी ॥ सूर्यलोपेतेजाकारी ॥ अमृतकरुणामाफक ॥६॥

गोपाळदेउडेउभे ॥ मंजुळपावेवेणुप्रभे ॥ शुभ्रकाळसुप्रभे ॥ माजीस्तुतीमांडलीज्ञानदेवे ॥७॥

नामाम्हणेऐका ॥ पुढेग्रंथाचीपीठिका ॥ तारीलसकळहीलोका ॥ एकेकअक्षरऐकता ॥८॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...