Android app on Google Play

 

अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...

 

परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधामपरात्परकीर्ती ॥ परमप्रियपरंज्योती ॥ स्वातिस्मृतीस्वानुभव ॥१॥

अकळविकळनिरंजन ॥ ज्ञाताज्ञानविश्वघन ॥ संशयदृश्यनिरसन ॥ विश्वप्रिय ॥२॥

कमळनयनविकाशा ॥ ह्रदयकमळविलासा ॥ चरणकमळविश्वेशा ॥ चित्तमुखधाम ॥३॥

चराचरसच्चिदानंदांग ॥ शुद्धस्नानशंकरदिव्यांग ॥ विष्णूमूर्तिपांडुरंग ॥ सगुणरूपभीमातटी ॥४॥

सजळजळदघना ॥ सनदकोटीसूर्यकिरणा ॥ मुक्ताहारजडितरत्‍ना ॥ इरीटमुगुटविराजित ॥५॥

नीलोत्पलनीलवर्णा ॥ श्यामसुंदरामूर्तिघना ॥ स्तवितासहस्त्रवदना ॥ नकळेकाही ॥६॥

पाररजतमाचेमेहुडे ॥ पाहतातूनसापडे ॥ नाहीतुसीयापडिपाडे ॥ भूमंडळीदैवत ॥७॥

अनंतब्रह्मांडाधीशा ॥ गुणचवर्णपरेशा ॥ तुवाज्ञानदेवसर्वेशा ॥ आपणाऐसाठेविला ॥८॥

तवनिवृत्तीम्हणेआम्हादीनातारिले ॥ तुवानारायणावरीआदरिले ॥ सोपानतेथेयेणेघडले ॥ काय ॥९॥

नारायणेस्तुतीपरिसिली ॥ चित्तदेउनीआरक्तबोली ॥ तुम्हीगीतेवरीटीकाकेली ॥ तीमानलीसर्वासी ॥१०॥

नामाम्हणेसकळवैष्णव ॥ जाणूनशुद्धसर्वभाव ॥ संतोषलादेवराव ॥ तूयोगीशिवनिवृत्तिनाथा ॥११॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...