Android app on Google Play

 

अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...

 

ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥ महाविष्णुपरमसंतोषला ॥ मनेसोपानदेवांनीआदरिला ॥ संवादस्तुतिलापरिसा ॥१॥

जयजयातूरामकृष्णा ॥ भक्ताभाविकहरितृष्णा ॥ देहेदीपकसहिष्णा ॥ कृष्णकृष्णकृष्णम्हणताती ॥२॥

नरहरीनामनरकेसरी ॥ वाजवूनीटाळियेटाळी ॥ टाळमृदुंगझणत्कारी ॥ जयजयहरीम्हणूनआम्ही ॥३॥

येकहरिआम्हासखा ॥ नाहीत्रिभुवनामाजीदेखा ॥ समाधीस्वरूपध्यानसखा ॥ चरणसुखाविनटलो ॥४॥

धन्यधन्यभूमिकादेश ॥ स्वयेआपणजगन्निवास ॥ ज्ञानदेवेकेलावास ॥ समाधीआसधरूनी ॥५॥

निवृत्तीमहाराजश्रीगुरुथोर ॥ समाधीकारणझालेस्थिर ॥ पुढेकोणकैसाझालाविचार ॥ सांगानिर्धारस्वामिया ॥६॥

देवम्हणेब्रह्म अवतार ॥ अवघीयासीतूचराचर ॥ श्रेष्ठपणातुम्हिनिर्धार ॥ आलेआकारासगुरुरूप ॥७॥

सकळ असेतूव्यापक ॥ स्वर्गलोकमृत्युलो ॥ अधर्मजालियाचाळक ॥ पुढतीएकरूपधरिले ॥८॥

ऐसेबोलूनपांडुरंग ॥ सोपाननिवालासर्वांग ॥ साकडेफेडितोश्रीरंग ॥ आमुचेअंतरंगजाणोनी ॥९॥

नामाम्हणेसोपानदेव ॥ स्तुतिआदरिलीसद्भाव ॥ निजस्वहितस्वानुभव ॥ समाधीठावसंस्थिर ॥१०॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...