Android app on Google Play

 

अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...

 

मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर्थेराहिलीस्थानोस्थानी ॥ अलंकापुरीपाटणी ॥ इंद्रायणीतटी ॥१॥

धन्यधन्यसृष्टीतळी ॥ कीर्तनकरितावैष्णवमेळी ॥ तेचतुर्भुजसकळी ॥ नरहोती ॥२॥

मगपुरीकाशीससांगितले ॥ कृष्णपक्षीयेथेपाहिजेआले ॥ येरूम्हणेस्वामीनेसांगितले ॥ तेशिरसावंदीन ॥३॥

देवम्हणेआम्हीतुम्ही ॥ पंढरीहूनसमागमी ॥ येउनीअलंकापुरग्रामी ॥ सकळतीर्थासहित ॥४॥

मगव्यासवाल्मीकबोलाविले ॥ त्यासहीहेतीर्थसंगितले ॥ तेहीशिवपीठऐसेम्हणितले ॥ जुनाटअसेकेशवा ॥५॥

याशिवतीर्थाचामहिमा ॥ कवणावर्णवेलपुरुषोत्तमा ॥ पंढरीपांडुरंगमहात्मा ॥ भीमातीरहीउत्तम ॥६॥

आणिऐकेसर्वोत्तमा ॥ येथेअधिकअष्टतीर्थेग्रामा ॥ पंचक्रोसीचीउपमा ॥ सिद्धहोतीतात्काळ ॥७॥

ब्रह्माविष्णुइंद्रतप ॥ आणियोगेश्वर उमप ॥ पाताळीशेषउपसमीप ॥ याजखालताआहे ॥८॥

स्कंदासीउपदेशस्थान ॥ लोहगिरीसीयेथून ॥ पुरीखापुण्यक्षेत्रमहिमान ॥ पूर्वीयेथूनचिझाले ॥९॥

येथूनभीमरथीनदी ॥ भीमाशंकरीनेलीनदी ॥ तेथुनीउगमीपडलीसर्वाआधी ॥ मगशंकरेतेथेस्नानकेले ॥१०॥

तेभीमामाहात्म्यप्रसिद्ध ॥ तोहासिद्धेश्वरअगाध ॥ महायोगेश्वरनिजबोध ॥ अलंकापूरपाटणी ॥११॥

ऐसेबोलतातत्क्षणी ॥ नामाआलालोटांगणी ॥ समाधीमूळपीठस्थानी ॥ अलंकापुरीज्ञानदेव ॥१२॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...