Android app on Google Play

 

अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...

 

ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणिलेदिव्यप्रावर्णसर्वांग ॥ दिलेअलंकारअव्यंग ॥ हिरेमोतीसुरंगलेवविले ॥१॥

धन्यजन्मलेभूमंडळी ॥ कीर्तनीनाचतीगदारोळी ॥ तोविष्णुसन्निधसर्वकाळी ॥ ऐसेवनमाळीबोलिले ॥२॥

राहीरुक्मिणीसत्यभामा ॥ विचारितीपुरुषोत्तमा ॥ बहुत अगाधयेथींचामहिमा ॥ असेसर्वोत्तमावरिष्ठ ॥३॥

म्हणेविठोजववरीधरा ॥ तववरीसमाधीधीरा ॥ हरिकीर्तनकरितीसैरा ॥ वंशपरंपराउद्धरिला ॥४॥

आणिमूळपीठशिवाचे ॥ हेचिपूर्वस्थान अगस्तीचे ॥ जाणोनिजन्मझालेचौघांचे ॥ सर्वक्षेत्रांचीआदिभूमी ॥५॥

पूर्वकल्याणयुगायुगी ॥ आणिकपुण्यजोडिलेप्रसंगी ॥ तपतपिन्नलेमहायोगी ॥ शुद्धवीतरागीयासाठी ॥६॥

येथेरामकृष्णकथा ॥ करीजोशुद्धभावार्था ॥ नपावेतोभवव्यथा ॥ संसारसर्वथानबाधी ॥७॥

आणितप्तद्वीपनवखंड ॥ गणितकेलेअवघेब्रह्मांड ॥ त्याहूनपुण्य अखंड ॥ येथेजीवासी ॥८॥

ऐसेउत्तमाउत्तमथोर ॥ सकळजीवांचेमाहेर ॥ नामेतरतीसचराचर ॥ दिलावररुक्मिणी ॥९॥

नामाम्हणेदेवराव ॥ महिमासांगतसेभाव ॥ धन्य अलंकापुरीगाव ॥ आदिठाववरिष्ठ ॥१०॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...