Android app on Google Play

 

अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...

 

बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ सर्वदेवपहातीनयनी ॥ वर्षावकरितीदिव्यसुमनी ॥ विष्णुभुवनीप्रत्यक्ष ॥१॥

विठोबाकृपाळुगुणनिधी ॥ पुंडलिकासवेभक्तांचीमांदी ॥ लधिमामहिमाअणिमाआदी ॥ कामारिसिद्धितिष्ठती ॥२॥

निश्चयेकरूननेमिलीतिथी ॥ कृष्णपक्ष अष्टमीसमर्थी ॥ नामसंकीर्तनसंतसंगती ॥ तोब्रह्मप्राप्तीपावला ॥३॥

नवमीगजरहरिनामाचा ॥ तोचिवैष्णवकायामनवाचा ॥ तोप्रत्यक्षविष्णुरूपसाचा ॥ सत्यत्रिवाचाबोलिले ॥४॥

जोडेजावयावद्यदशमी ॥ ध्यानविष्णुपूजनस्वधर्मी ॥ तोसत्वरपावेलनिजधामी ॥ नामसंभ्रमीनाचत ॥५॥

व्रतएकादशीश्रेष्ठगाढी ॥ कीर्तनश्रवणीकोटियोगजोडी ॥ एकएकघडीकल्पायेवढी ॥ भूषणप्रौढीकीर्तीची ॥६॥

द्वादशीपारणक्षीराब्धी ॥ हरिकीर्तनीपरमानंदी ॥ तोपदपावलाअनादी ॥ ज्ञानदेवीविष्णूच्या ॥७॥

वद्यत्रयोदशीमहाथोरगजर ॥ कुचगरुडटकेदिंडीसंभार ॥ वाजतीटाळमृदंगझणत्कार ॥ हरिनामेअपारउद्धरिले ॥८॥

नामाम्हणेवद्यचतुर्दशी ॥ पुढतीअमावस्येचेदिवशी ॥ ज्ञानदेवादृढधरीजोमानसी ॥ तोकृतनिश्चयेतरेल ॥९॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...