Android app on Google Play

 

पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...

 

सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं आणवीले । पाळणे रंगित बनवीले ॥

चहुं बाजूला चिमण्या मोर बसवीले । पाळण्यांत बाळ निजवीलें ॥

निज निज बाळा रे झोंके देतां हात दुखला । गाणें गातां कंठ हा सुकला ॥

जाई जुई चमेली पुष्पांनीं पाळणा गुंफिला । न जाणों खडा । बाळाला रुतला ॥१॥

केव्हांची मी हालवितें न सुचे कामधाम आणि धंदा नीज रे बाळा गोविंदा ॥

रडे एकचि हा हरि मोठा बाजिंदा । कोणी घ्या मनमोहन मुकुंदा ।

काय सांगूं सखे झालें बाळ मसिं यंदां । घेत अलाबला या तीनदां ।

घ्या घ्या बायांनों पाळण्यांत हरि मुतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥२॥

कोणे पापिणीची दृष्‍ट लागली ग बाई । बाळ अगदिच स्तन घेत नाहीं ॥

काय सांगूं सखे उपाय करुं तरी काई । नेत्र झांकले उघडित नाहीं ॥

जिव झुरतो हा दुःखी बाळाचे पायीं । कोठेंचि मन लागत नाहीं ॥

कोणें सवतीनें भरला भिलावा उतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥३॥

रुप बाळाचें काय सांगूं तुजपाशीं । जसें भानु आलें उदयासी ॥

अहा रे भगवंता घडलें काय अशा पुतळ्यासी । तुझी कळा न कळे कोणासी ॥

जीव ध्यातो रे ध्यातो सदा तुजपाशीं । चला वेगें वैकुंठाशीं ॥

मनिं गडबडला जीव सेवेमधीं गुंतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥४॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...