Android app on Google Play

 

शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...

 

मी लोटिते झोका तुज शिवबाळा ।

सुंदरा नीज स्नेहाळा ॥धृ॥

तनशांतीते शांत नीज तुज येण्या । राष्ट्रगीत गाते तान्हा ॥

बघ दास्यि जळे मही अंबिका माय । हंबरडे फोडी हाय ॥

निजशत्रूंनी हिचे भंगिले छत्र । मांगल्य सूत्र स्वातंत्र ॥

या दु:खाने दु:खी फार रे पाही । मी तव जीजा आई ॥

बहु शत्रु मातले मेले ।

मेल्यांनी आर्यधन नेले ।

आमचे राज्य बुडवीले ।

कुणि निजपेना शास्ता या चांडाळा ।

सुंदरा नीज स्नेहाळा ॥१॥

भूमातेच्या भूतकाळि उद्धरणी । झूंजली राणी मृडरमणी ॥

श्रीरामाने रावण वधिला लढुनि । वानरा वीर बनवूनी ॥

घे स्वतंत्रता कंसाच्यापासुनी । गोविंद गोप जमवूनी ॥

तू तसा होशिल का ।

तरवार करी धरशिल का ।

मिळविशी मावळे गडी का ।

रणि वधावया देशरिपूंचा मेळा । सुंदरा नीज स्नेहाळा ॥२॥

भुभक्तीचे प्रबळ दुग्ध पाजीन । मी वीर तुला बनवीन ॥

रिपुरक्ते भू तुझ्या करी न्हाणीन । स्वातंत्र्य घरी आणीन ॥

साधीन सख्या जाण लोककल्याण । तुज राज्यपदी स्थापून ॥

स्वातंत्र्यवीराची माता ।

मी स्वतंत्र सुधन्य होता ।

ध्वज स्वातंत्र्याचा डुलता ।

ठेवीन तनू अशा आनंदमय वेळा । सुंदरा नीज स्नेहाळा ॥३॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...