Android app on Google Play

 

पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...

 

जो जो जो बाळा नको रडूं गोपाळा । दारीं बागुलबुवा आला बागुलबुवाचें रुप दिसे मनोहर ।

आंगावरी व्याघ्रांबर ॥

त्रिशूळ डमरु शंख शोभे फणिवर । गळ्यामध्यें मनुष्य मुंडांचे हार ॥

मिशा पिंगट शिरीं जटांचा भार ॥ वरी वाहे झुळझुळ नीर ।

भस्म सर्वांगीं कंठ दिसतो नीळा । आरुढोनि नंदीवर आला ॥जो जो॥१॥

बागुलबुवाचा ऐकुनि शब्द कानीं । तेव्हां रडे चक्रपाणी ॥

मातेसी म्हणे चल बाहेर घेवोनी । दाखवी बागुल नयनीं ॥

नको छंद घेऊं उगा राहे गोपाला । मी भिक्षा वाढितें त्याला ॥जो जो॥२॥

म्हणे नंदाला घ्या याला क्षणभरी । मी भिक्षा वाढितें वेगीं ॥

मोत्यें पोवळ्यांनीं सुवर्ण ताट भरुनी । द्वारा बाहेरी घेउनी ॥

घ्या घ्या बायांनो नका करुं उशीर । माझें बाळ भितरं फार ॥

नव्या नवसांनीं एवढाचि पुत्र आम्हाला । तो मोठ्या दैवें लाधला बाळ आहे

कसें आहे सर्वां माहित दिसे जगावरी नाइक । मी बाळाचा शब्द ऐकुनी कानीं त्वरें आलों जी धांवोनी ।

अहा नारायणा हरिसेवेमधीं गुंतला । मी अनंत नमितों त्याला ॥जो जो ॥३॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...