Android app on Google Play

 

निर्गुणाचा पाळणा

 

सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं आणविले । पाळणे रंगित बनविले ॥

चहुं बाजुंना चिमण्या मोर बसवीले । पाळण्यांत बाळ निजविले ॥

निज निज बाळा रे झोंके देतां हात दुखला । गाणे गाता कंठ हा सुकला ॥

जाई जुई चमेली पुष्पांनी पाळणा गुंफिला । न जाणो खडा बाळाला रुतला ॥१॥

केव्हाची मी हालविते न सुचे कामधाम आणि धंदा । निज रे बाळा गोविंदा ॥

रडे एकचि हा हरि मोठा बाजिंदा । कोणी घ्या मनमोहन मुकुंदा ।

काय सांगु सखे झाले बाळ मसि यंदा । घेत अलाबला या तीनदा।

घ्या घ्या बायांनो पाळण्यात हरि मुतला । न जाणो खडा बाळला रुतला ॥२॥

कोणॆ पापिणीची दृष्ट लागली ग बाई । बाळ अगदिंच स्तन घेत नाही ॥

काय सांगू सखे उपाय करु तरी काई । नेत्र झाकले उघडित नाही ॥

जिव झुरतो हा दु:खी बाळाचे पायी । कोठेचि मन लागत नाही ॥

कोण सवतीने भरला भिलावा उतला । न जाणॊ खडा बाळला रुतला ॥३॥

रुप बाळाचे काय सांगू तुजपाशी । जसे भानु आले उदयासी ॥

अहा रे भगवंता घडले काय अशा पुळ्यासी । तुझी कळा न कळे कोणासी ॥

जीव ध्यातो रे ध्यातो सदा तुजपाशी । चला वेगें वैकुंठासी ॥

मनि गडबडला जीव सेवेमधी गुन्तला । न जाणॊ खडा बाळाला रुतला ॥४॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...