Android app on Google Play

 

पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...

 

बाळा जो जो रे कुळभूषणा । श्रीनंदनंदना ॥

निद्रा करिं बाळा मनमोहना । परमानंदा कृष्णा ॥बाळा॥धृ०॥

जन्मुनि मथुरेंत यदुकुळीं । आलासी वनमाळी ॥

पाळणा लांबविला गोकुळीं । धन्य केले गौळी ॥बाळा जो०॥

बंदीशाळेंत अवतरुनी । द्वारें मोकलुनी ॥

जनकशृखंला तोडुनी । यमुना दुभंगोनी ॥बाळा जो०॥

मार्गीं नेतांना श्रीकृष्णा । मेघनिवारणा ॥

शेष धांवला तत्क्षणा । उंचावूनी फणा ॥बाळा जो०॥

रत्‍नजडित पालख । झळके अमोलिक ॥

वरती पहुडले कुलतिलक । वैकुंठनायक ॥बाळा जो०॥

हालवी यशोदा सुंदरी । धरुनी ज्ञानदोरी ॥

पुष्पें वर्षींलीं सुरवरीं । गर्जति जयजयकारीं ॥बाळा जो०॥

विश्वव्यापका यदुराया । निद्रा करिं बा सखया ॥

तुजवरी कुरवंडी करुनियां । सांडिन मी निज काया ॥बाळा॥

गर्ग येऊनि सत्वर । सांगे जन्मांतर ॥

कृष्ण परब्रह्म साचार । आठवा अवतार॥बाळा जो०॥

विश्वव्यापी हा बाळक । दुष्‍ट दैत्यांतक ॥

प्रेमळ भक्तांचा पालक । श्रीलक्ष्मीनायक ॥बाळा जो०॥

वीष पाजाया पूतना । येतां घेईल प्राणा ॥

शकटासुरसी उताणा । पाडिल लाथें जाणा ॥बाळा जो०॥

उखळा बांधतां मातेनें । रांगतां श्रीकृष्ण ॥

यमलार्जुनाचें उद्धरण । दावानळप्राशन॥बाळा जो०॥

गोधन राखितां अवलीळा । काळीया मर्दीला ॥

दावानळ वन्ही प्राशीला । दैत्यध्वंस केला ॥बाळा जो०॥

इंद्र कोपतां धांवून । उपटी गोवर्धन ॥

गाई गोपाळां रक्षून । केलें वनभोजन ॥बाळा जो०॥

कालिंदीतीरीं जगदीश । व्रजवनितांशीं रास ॥

खेळुनि मारील कंसास । मुष्‍टिक भूमीवर ॥

पांडव रक्षील सत्वर । ब्रह्मानंदीं स्थिर ॥बाळा जो०॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...